Khái niệm cốt lõi

Tinh thần doanh nghiệp Nguyên tắc doanh nghiệp
● Xuất sắc ● Tín dụng đầu tiên
● Đang cập nhật ● Dịch vụ tối cao
● Tạo ● Dẫn đầu về công nghệ
● Đổi mới ● Cam kết chất lượng
Sự quản lý Nhiệm vụ doanh nghiệp
● Nhân lực là vốn cơ bản ● Làm tốt hơn từ tốt nhất
● Kinh doanh thịnh vượng nhờ khoa học và công nghệ ● Tạo sản phẩm mới
● Quản lý tiêu chuẩn hóa hoàn hảo ● Giành thành công trong tay với khách hàng